Новости

На генералното собрание на ЕПА Србија, директорот на ЕПА Србија и додели признание (плакета) на ЕПА Македонија. Директорот Ернест Дамјановски и Делегатот Жарко Даилоски ја примијаа плакетата.

Na generalnoto sobranie na EPA Srbija, direktorot na EPA Srbija i dodeli priznanie (plaketa) na EPA Makedonija. Direktorot Ernest Damjanovski i Delgatot Zarko Dailoski ja primija plaketata.

На ден 25.03.2023 година се оддржна собрание на ЕПА Брисел – European Police Association, Brisel. Беа поканети сите земји членки и се дискутираше за активностите во 2022 година и за идните чекори во 2023 година.

Na den 25.03.2023 godina se oddrza sobranie na EPA Brisel – European Police Association, Brisel. Bea pokaneti site zemji clenki i se diskutirase za aktivnostite vo 2022 godina i za idnite cekori vo 2023 godina.

Ни претставува посебно задоволство да ве информираме дека на 02.03.2022 беше потпишан меморандум за соработка помеѓу ЕПА Македонија претставувана од Директорот за соработка со меѓународни, државни и невладини организации и институции М-р. Дејан Хаџи Крстески и Асоцијацијата за корпоративна безбедност, владеење на право и човекови права “Менаџер за корпоративна безбедностˮ – Скопје, претставувана од Проф. д-р Атанас Козарев, Претседател.

ВАЖНО

Почитувани членови и симпатизери на ЕПА Македонија, Ве известуваме дека лицето Лазар Гечевски од Скопје, е носител на легитимација со назнака “директор” но истата не e валидна од причина што истиот никогаш не добил акредитив од European Police Association, со седиште во Белгија, да биде назначен за директор на Европската Полициска Асоцијација за Македонија. Дополнително, истиот врз основа на лажни податоци, доставени во ЕПА во Белгија, се стекнал со статус associated member што ја прави неговата легитимација и незаконита од причина што никогаш не бил дел од вооружените сили (полициски или воени) и/или органи на РСМ.

Како резултат на горенаведените противправни активности, членството на лицето Лазар Гечевски од Скопје престанува по сила на Статутот на ЕПА Македонија и Правилникот за дисциплински мерки кој произлегува од Статутот.

ЕПА Македонија однапред се оградува од сите досегашни и идни активности на горенаведеното лице.