Новости

На генералното собрание на ЕПА Србија, директорот на ЕПА Србија и додели признание (плакета) на ЕПА Македонија. Директорот Ернест Дамјановски и Делегатот Жарко Даилоски ја примијаа плакетата.

Na generalnoto sobranie na EPA Srbija, direktorot na EPA Srbija i dodeli priznanie (plaketa) na EPA Makedonija. Direktorot Ernest Damjanovski i Delgatot Zarko Dailoski ja primija plaketata.

На ден 25.03.2023 година се оддржна собрание на ЕПА Брисел – European Police Association, Brisel. Беа поканети сите земји членки и се дискутираше за активностите во 2022 година и за идните чекори во 2023 година.

Na den 25.03.2023 godina se oddrza sobranie na EPA Brisel – European Police Association, Brisel. Bea pokaneti site zemji clenki i se diskutirase za aktivnostite vo 2022 godina i za idnite cekori vo 2023 godina.